Bugetarea participativă este un proces prin care cetățenii sunt incurajati sa se implice in identificarea si semnalizarea problemelor cu care se confrunta in cadrul comunitatilor, si apoi sa propuna administratiei, rezolvari / solutii ale acestor probleme sub forma de proiecte.

Proiectul initiat de Municipiul Turda, intitulat “Propune pentru comunitatea ta, propune pentru Turda!” se va desfăşura în prima jumatate a anului calendaristic conform unui program/desfasurator aprobat şi urmăreste identificarea unor proiecte de interes local iniţiate de cetaţenii municipiului. Aceste proiecte urmeaza a fi validate de autoritatea locala, supuse unui proces de votare, pentru asigurarea reprezentativitatii rezultatelor, apoi vor fi asumate de Municipiul Turda şi implementate prin serviciile de specialitate, organismele prestatatoare de servicii publice şi de interes local in perioada 2020 – 2021.

Cetatenii vor fi astfel implicati într-un proces democratic de deliberare și decizie pentru stabilirea modalității optime de cheltuire a unei părți din bugetul local, isi vor asuma un rol de participant activ în definirea şi abordarea problemelor comunităţii din care fac parte.

Bugetarea participativă se desfăşoară în limitele domeniilor de competenţă ale Municipiului Turda.

Prezentul Regulament are ca scop stabilirea cadrului general şi a procedurii pentru selecţionarea proiectelor de interes public local iniţiate de cetăţeni si urmareste urmatoarele obiective:

1. Imbunătățirea transparenței administrației publice şi eficientizarea cheltuirii banului public;
2. Încurajarea implicarii si a participarii efective în luarea deciziilor ce privesc întreaga comunitate, in alocarea şi supravegherea folosirii resurselor publice, in acelasi timp si creşterea gradului de asumare şi implicare a cetăţenilor în programele de dezvoltare ale Municipiului Turda;
3. Ajustarea politicilor publice la nevoile şi aşteptările cetăţenilor, pentru a îmbunătăţi calitatea vieţii în Municipiul Turda;
4. Aprofundarea problemelor cheie ale populaţiei pentru identificarea priorităţilor şi soluţiilor de interventie ;
5. Cresterea cererii de responsabilizare din partea liderilor locali şi a managementului autorităților locale;
6. Creșterea capacitatii colectivității de a realiza o prioritizare adecvată a folosirii resurselor publice;
7. Creșterea nivelului de încredere si de dialog între guvernarea locală şi populație;
8. Generarea şi cultivarea atitudinii democratice.

Bugetarea participativa si implementarea proiectelor se va desfasura in limitele domeniilor de competenta ale Municipiului Turda

Pot participa la procesul de bugetare participativă toti cetăţenii care locuiesc, muncesc sau studiază în Turda şi au împlinit vârsta de cel putin 18 ani. Propunerile sunt depuse de cetățeni.

1. Reguli generale
2. Prevederi bugetare
3. Domenii de aplicare
4. Fisa de proiect
5. Calendarul campaniei

1. Reguli generale:

 1. Pot participa la acest proiect persoanele fizice sau juridice care au domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Turda. Perosnele fizice trebuie sa fi împlinit minim vârsta de 18 ani.
 2. Cetăţenii care trimit propuneri de proiect / votează proiecte sunt de acord cu termenii şi condiţiile în care funcţionează platforma de bugetare participativa de pe site–ul Primăriei Municipiului Turda.
 3. Pentru a putea depune proiecte sau pentru a participa la vot, cetatenii interesaţi trebuie să îşi creeze un cont de utilizator pe platforma menţionata. Proiectele vor putea fi depuse si off-line in conditiile stabilite de prezentul Regulament.
 4. Fiecare cetăţean poate formula o singură propunere de proiect prin intermediul platformei. Proiectul trebuie să fie sau sa poată fi asimilat unei investiţii aflate în competenţa Municipiului Turda şi să vizeze un spaţiu din domeniul public, fapt care va fi constatat de către comisia de evaluare a proiectelor.
 5. Orice persoana fizică cu domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Turda, care a împlinit vârsta de cel putin 18 ani va putea vota on line/off line, un singur proiect, din fiecare domeniu.
 6. Primăria Municipiului Turda va afişa depunerea proiectelor initiate de cetăţeni la secţiunea dedicată campaniei. Acestea vor fi afişate într-un interval de maxim 3 zile lucrătoare de la data depunerii.
 7. Comisia de evaluare va analiza impactul, viabilitatea proiectelor, va analiza din punct de vedere tehnic şi juridic proiectele propuse si va transmite spre afisare pe site –ul Primăriei Municipiului, la secţiunea dedicată campaniei lista de proiecte declarate eligibile pe care Municipalitatea şi le poate asuma începand cu anul in care se desfasoara proiectul, pentru a fi supuse votului cetăţenilor.
 8. Cetăţenii care şi-au creat un cont de utlizator pe secţiunea dedicată campaniei, vor vota aceste proiecte online. În urma ierarhiei votului, proiectele declarate castigatoare vor fi supuse spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Turda, prin grija serviciilor de specialitate/organismelor prestatoare de servicii publice de interes local.

2. Prevederi bugetare:

 1. Serviciile de specialitate/ organismele prestatoare de servicii publice de interes local vor efectua toate demersurile în vederea includerii acţiunilor necesare implementării proiectelor castigatoare de interes local, în propunerea de buget pe anul in curs (ce va fi supusă adoptării Consiliului Local al Municipiului Turda). În funcţie de specificul fiecărui proiect, serviciile de specialitate / organismele prestatoare de servicii publice de interes local, vor înainta Consiliului Local al Municipiului Turda, proiectul de hotărâre în vederea aprobării investiţiei.
 2. Bugetul propus pentru proiectele selecţionate, pentru anul 2020 este de 1.000.000 lei cu TVA, inclusiv pentru finalizarea proiectelor demarate in anul 2019. Bugetul propus poate suferi modificări in funcţie de decizia Consiliului Local al Municipiului Turda prin aprobarea rectificarilor ulterioare ale bugetului local.

3. Domenii de aplicare:
Propunerile de proiecte trebuie sa se încadreze într-unul din urmatoarele domenii, pentru obiective care sunt în administrarea Municipiului Turda:

 1. Infrastructură : Zone pietonale, alei, scuaruri, trotuare, aliniamente stradale;
 2. Mobilitate, accesibilitate şi siguranţa circulaţiei;
 3. Spații verzi, locuri de joacă, alte spatii publice amenajate;
 4. Amenajare spaţii publice (mobilier urban, iluminat public etc.);
 5. Infrastructură educațională și culturală (bust, etc);
 6. Smart City, respectiv Oraş digital;
 7. Sanatate,
 8. alte domenii de interes pentru cetateni;

4.FISA DE PROIECT:

I. INFORMATII GENERALE DESPRE PROIECT

I.1 Titlul proiectului: Să fie concis şi să se refere preferabil la un anumit rezultat cheie al proiectului.

I.2 Domeniul în care se înscrie proiectul: Specificaţi domeniul în care se înscrie proiectul.

I.3 Localizarea proiectului/zona din Turda: Delimitaţi zona în care se doreşte implementarea proiectului.

I.4 Durata proiectului: Estimati durata de implementare a proiectului.

I.5 Beneficiarii proiectului: Specificaţi beneficiarii proiectului.

I.6 Iniţiatorul proiectului: Nume, Prenume, data naşterii, domiciliul/reşedinţa.

I.7 Datele de contact ale iniţiatorului: telefon, email, fax.

II. DESCRIEREA PROIECTULUI:
Proiectul trebuie sa contina minim urmatoarele date:

II.1 Scopul proiectului:

 • Proiectul trebuie sa fie de interes local si va cuprinde urmatoarele informaţii :
  a)Formularea problemei
  b).Obiectivul general al proiectului
  c).Domeniul în care se înscrie proiectul
  d).Localizarea zonei din Turda unde se doreste implementarea proiectului (delimitati zona) .

II.2 Grupul/Grupurile ţintă vizate prin implementarea proiectului: Specificaţi grupul/grupurile tintă.

II.3 Actiunile necesare pentru implementarea proiectului :

 • Descrieţi acţiunile pe care le consideraţi necesare în scopul implementarii proiectului de către Municipalitate .
  a)Acţiunea 1 (sa fie masurabile : lungime, latime, suprafete, bucati, nr.ansambluri de joaca, ……etc.)
  b)Acţiunea 2 (sa fie masurabile : lungime, latime, suprafete, bucati, nr.ansambluri de joaca, ……etc.)
  c)Acţiunea 3 (sa fie masurabile : lungime, latime, suprafete, bucati, nr.ansambluri de joaca, ……etc.)

II.4 Justificarea proiectului : Specificaţi nevoile identificate în zona.

II.5 Rezultatele proiectului: Descrieţi beneficiile obţinute prin implementarea proiectului.

III. BUGETUL ESTIMATIV AL PROIECTULUI
III.1Costul total al proiectului:

 • Estimati valoarea totală a proiectului.
  1. Calendarul proiectului pentru anul 2020
   Procesul de bugetare participativă organizat de primaria Turda în cursul anului 2020 cuprinde următoarele etape:

   • 23 martie 2020 -17 aprilie 2020 depunerea proiectelor :
    a) Online pe platforma de bugetare participativa de pe site-ul Primariei.
    b) la sectiunea Bugetare Participativa Offline – in format tiparit Cetatenii Municipiului Turda, care doresc sa depuna proiectele in format tiparit au posibilitatea sa ridice formularele de depunere a proiectelor de la CIC. Formularul completat impreuna cu celelalte documente relevante pentru proiect (fotografii, palnuri, etc, vor trebui depuse personal la punctul de suport pentru bugetarea participativa din cadrul Primariei Turda sau transmise prin Posta , la sediul Primariei Turda din Piata 1 Decembrie 1918, nr. 28, jud. Cluj. Aceste proiecte vor fi incarcate in numele cetatenilor de catre un operator al primariei pe sectiunea de bugetare participativa.Limita de depunere este de un proiect pe domeniu pentru fiecare persoana/cont valid.
    Proiectul depus nu mai poate fi modificat, dar poate fi sters /retras. Cetatenii care au depus proiecte in format tiparit , prin posta, le pot sterge daca vor depune o cerere in acest sens, in scris.

    Cetatenii vor putea beneficia de asistenta din partea Primariei Municipiului Turda, pentru crearea contului, depunerea de proiecte precum si pentru acordarea voturilor prin intermediul unui punct amenajat in acest scop (Birou unic, CIC)

   • 20 aprilie -15 mai 2020- perioada în care comisia de evaluare va analiza proiectele, va solicita, în cazul în care consideră necesar, clarificări aplicanţilor şi va asigura introducerea modificărilor necesare in propunerile de proiect , va afişa lista proiectelor eligibile ce vor fi supuse votului cetăţenilor.
   • 18.05.2020 – 30.05.2020 – perioada in care cetăţenii înregistraţi care au cel puţin 18 ani împliniţi si domiciliul sau reşedinţa în Municipiul Turda sunt invitaţi sa voteze propunerile eligibile de proiect.
   • 01 iunie – 05 iunie – afişare rezultate
   • 08 iunie – 18 decembrie 2020- implementarea proiectelor

Nota : Eventualele modificări ale calendarului vor fi publicate pe platforma de bugetare participativa.

1. Evaluarea proiectelor se va face de către comisia de evaluare, constituită în acest scop.
2. Comisia de evaluare va fi formată din reprezentanţi/specialişti ai Municipalităţii.
3. Analiza tehnică şi juridică a proiectelor se va face de către comisia de evaluare. Comisia analizează conformitatea proiectelor iniţiate cu prevederile prezentului Regulament, cu alte prevederi legale în vigoare precum şi impactul /viabilitatea/fezabilitatea tehnica a acestora.
4. În cazul în care comisia consideră necesar, poate invita iniţiatorul proiectului pentru informatii suplimentare în ceea ce priveste proiectul propus. Comisia isi rezerva dreptul de a ajusta proiectele. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai eficienta a costurilor din partea Municipalităţii, pentru a putea fi asumate/ supuse votului şi ulterior implementate. Pentru a fi viabile/ fezabile propunerile pot necesita în continuare ajustări tehnice ( se vor intocmi oferte de pret estimative realiste, ca urmare a masuratorilor efectuate in teren de catre serviciile de specialitate / organismele prestatoare de servicii publice de interes local).
5. Toate proiectele declarate eligibile de către comisie, urmează să fie afişate pe platforma de bugetare participativa Turda şi supuse votului online cetăţenilor care au vârsta de minim 18 ani si domiciliul/reşedinţa în Municipiul Turda .
6. Fiecare persoană a cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă.
7. Secretariatul Comisiei va înainta serviciilor de specialitate/organismelor prestatoare de servicii publice şi de interes local, primele proiecte prioritare selecţionate, conform analizei tehnice, de legalitate a comisiei şi a votului cetatenilor. În urma ierarhiei votului, acţiunile necesare pentru implementarea proiectelor prioritare propuse de cetăţeni vor fi incluse în proiectul de buget al Muncipiului Turda pentru anul 2020 , supus spre adoptare Consiliului Local al Municipiului Turda. În funcţie de specificul fiecărui proiect, serviciile de specialitate / organismele prestatoare de servicii publice de interes local, vor înainta Consiliului Local al Municipiului Turda , proiectul de hotărâre în vederea aprobării investiţiei.

Propunerile de proiecte depuse trebuie să îndeplinească următoarele criterii:

a. Să corespundă unui obiectiv de interes general.
b. Să fie sau să poată fi asimilate unei investiţii aflate în aria de competenţă a Primăriei Municipiului Turda şi care vizează un spaţiu din domeniul public sau privat al Municipiului Turda.
c. Să nu intre în aria altor programe ale Primăriei Municipiului Turda cum sunt finantarile nerambursabile acordate organizatiilor nonguvernamentale, conform Legii 350/2005 privind regimul finantarilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activitati nonprofit de interes general, alte finanţari nerambursabile!.
d. Să nu fie contrare sau incompatibile cu planuri sau proiecte ale municipalităţii aflate în derulare.
e. Să nu aibă un caracter comercial sau publicitar.
f. Să nu aibă un caracter politic sau etnic.
g. Să fie clar delimitate spaţial şi să nu fie prea vagi (sa fie masurabile : lungime, latime, suprafete, bucati, nr.ansambluri de joaca, ……etc.)
h. Fiecare participant poate depune maxim o propunere pentru fiecare domeniu.

Important: Propunerile care nu respecta fisa de proiect, cele care nu sunt de competenţa Municipiului Turda, cele care contravin prezentului Regulament, sau a altor prevederi legale în vigoare nu vor putea participa la această campanie. Primăria Municipiului Turda îşi rezervă dreptul de a nu publica pe secţiune, propunerile care nu sunt completate conform fişei de proiect.

1. Proiectele trebuie sa fie completate conform fişei de proiect si sa vizeze unul sau mai multe dintre domeniile prevazute in prezentul Regulament.
2. Primaria/Comisia isi rezerva dreptul de a modifica anumite proiecte –in sensul adaptarii tehnic/financiar, daca este nevoie sau a conexa mai multe proiecte cu același obiect, sau cu obiective similare, sau datorita proximitatii geografice, și le poate supune la vot în această nouă formă, cu înștiințarea prealabilă a deponenților
3. Proiectele care ajung să fie supuse la vot nu sunt în mod obligatoriu o transcriere a propunerilor trimise de cetăţeni. Pot exista propuneri care necesită ajustări tehnice şi estimarea mai precisă a costurilor din partea servicilor municipalităţii, pentru a putea fi supuse votului şi apoi implementate. Pentru a fi fezabile, propunerile pot suporta si ajustări tehnice ulterior  ( se vor intocmi oferte de pret estimative realiste, ca urmare a masuratorilor efectuate in teren de catre serviciile de specialitate / organismele prestatoare de servicii publice de interes local).
4. Fiecare persoană a cărei proiect a fost declarat neeligibil poate să primească, la cerere, un răspuns scris cuprinzând motivele pentru care propunerea a fost declarată neeligibilă.

1. Vor fi implementate proiectele cu cel mai mare număr de voturi (cu respectarea prevederilor prezentului regulament şi a reglementărilor legale în vigoare). Aceste proiecte urmează să fie implementate începând cu anul in care se desfasoara proiectul.
2. Lista proiectelor care vor fi implementate se va stabili în funcție de numărul de voturi, pana la concurenta sumei aporobate pentru anul in care se desfasoara campania.
3. Prin înregistrarea în vederea utilizării platformei dedicate bugetarii participative şi furnizarea datelor cu caracter personal, persoanele care se autentifică şi-au exprimat acordul în mod explicit şi fără echivoc ca aceasta sa folosească datele cu caracter personal.
4. Platforma bugetare participativa Turda asigură păstrarea confidenţialităţii datelor cu caracter personal furnizate pentru acces şi/sau pentru utilizarea acesteia. Această obligaţie nu se aplică în cazul oricărei informaţii dezvăluite de utilizatori către terţi.
5. Platforma prelucrează datele cu caracter personal şi informaţiile deţinute/transmise de către persoanele care se autentifică cu bună credinţă, asigurând respectarea dreptului la viaţa privată şi a legislaţiei în vigoare.
6. Municipiul Turda nu îşi asumă răspunderea pentru exactitatea şi corectitudinea datelor/informatiilor furnizate de către utilizatori.
7. Orice încercare de a utiliza datele personale ale altui Utilizator este strict interzisă, fiind considerată o tentativă de fraudă şi va fi sancţionată prin lege contravenţional sau penal, după caz.
8. Prin intermediul acestui proces, nevoile şi deciziile cetăţenilor vor fi reflectate în mod direct în obiectivele de investiţii şi reparaţii propuse spre deliberare autorităţilor publice. Conform legii, decizia legată de obiectivele din bugetul municipiului revine Consiliului Local.
9. Propunerile depuse în cadrul bugetării participative devin proprietatea Municipiului Turda deponenții proiectelor nu pot invoca legislația în materia drepturilor de autor.